Monday, 20 July 2015

PSALM 107, Second section ... / Tweede gedeelte ...

Thursday 23 July 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 118:24]
This is the day which the Lord Has brought about. We will be glad and rejoice in it. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 107, second section ...
1. English - (New English Translation)
[Psalm 107:14-24]
14. He brought them out of the utter darkness, and tore off their shackles. 
15. Let them give thanks to the Lord for His loyal love, and for the amazing things He has done for people!
16. For He shattered the bronze gates, and hacked through the iron bars. 
17. They acted like fools in their rebellious ways, and suffered because of their sins. 
18. They lost their appetite for all food, and they drew near the gates of death. 
19. They cried out to the Lord in their distress; He delivered them from their troubles.  
20. He sent forth His Word and healed them and rescued them; He rescued them from the pit and from destruction. 
21. Let them give thanks to the Lord for His loyal love and for the amazing things He Had done for people! 
22. Let them present thank offerings, and loudly proclaim what He Has done!
23. Some travelled on the sea in ships, and carried cargo over the vast waters. 
24. They witnessed the acts of the Lord, His amazing feats on the deep water. 

Thursday 23 Julie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 118:24]
Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 107, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Psalm 107:14-24]
14. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.  
15. Laat hulle die Here loof om Sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;
16. Want Hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan. 
17. Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is -
18. Hulle siel het 'n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. 
19. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos. 
20. Hy het Sy Woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. 
21. Laat hulle die Here loof om Sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;
22. En laat hulle lofoffers bring en met gejubel Sy werke vertel. 
23. Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters -
24. Húlle het die werke van die Here gesien en Sy wonders in die diepte. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms  with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to the pastor who wrote this passage. Unfortunately I could not clearly read your name. Be blessed! 

No comments:

Post a Comment