Thursday, 7 January 2016

JESUS PREACHES THE MESSAGE. / JESUS BRING DIE BOODSKAP.

Saturday 9 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 6:34)
So then, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble of its own.   

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS PREACHES THE MESSAGE:
(Matthew 4:17-25)
17. From that time Jesus began to preach this message: "Repent, for the kingdom of God is near."
18. As He was walking by the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon (called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea (for they were fishermen).
19. He said to them: "Follow Me, and I will turn you into fishers of people." 
20. They left their nets immediately and followed Him. 
21. Going up from there, He saw two other brothers, James the son of Zebedee and John His brother, in a boat with Zebedee their father, mending their nets. Then He called them. 
22. They immediately left the boat and their father and followed Him. 
23. Jesus went throughout all of Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing all kinds of disease and sickness among the people.  
24. So a report about Him spread throughout Syria. People brought to Him all who suffered with various illnesses and afflictions, those who had seizures, paralytics, and those possessed by demons, and He healed them. 
25. And large crowds followed Him from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan River. 

Saterdag 9 Januarie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 6:34)
Kwel julle dus nie oor môre nie,
want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.  
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS BRING DIE BOODSKAP: 
(Matthéüs 4:17-25)
17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: "Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom.  
18. En terwyl Jesus langs die see van  Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers. 
19. En Hy sê vir hulle: "Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. 
20. En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg. 
21. En toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes sy broer, in die skuit saam met hulle vader Sebedéüs - besig om hulle nette heel te maak; en Hy het hulle geroep. 
22. En hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat, en Hom gevolg. 
23. En Jesus het deur die hele Galiléa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. 
24. En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sirië; en hulle het na Hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiektes en verlamdes; en Hy het almal gesond gemaak.   
25. En groot menigtes het Hom gevolg van Galiléa en Dekápolis en Jerusalem en Judéa en van oorkant die Jordaan af. 

(God willing and by His marvelous Grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare Genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment