Monday, 18 January 2016

JESUS SENDS OUT THE TWELVE APOSTLES. / JESUS STUUR DIE TWAALF APOSTELS UIT.

Thursday 4 February 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 25:1)
O Lord, You are my God; I will exalt You and praise Your Name, for in perfect faithfulness You have done marvellous things, things planned long ago. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS SENDS OUT THE TWELVE APOSTLES:
(Matthew 10:5-13)
5. Jesus sent out the 'twelve', charging them: "Go nowhere among the Gentiles and do not go into any town of the Samaritans;
6. "But rather go to the lost sheep of the house of Israel. 
7. "And as you go, preach, saying: 'The kingdom of heaven is at hand!'
8. "Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Freely (without pay) you have received, freely (without charge) give. 
9. "Take no gold nor silver nor (even) copper money in your purses (belts);
10. "And do not take a provision bag or a wallet for a collection bag for your journey, nor two undergarments, nor sandals, nor a staff; for the workman deserves his support (his living, his food).
11. "And into whatever town or village you go, inquire who in it is deserving, and stay there (at his house) until you leave (that vicinity).
12. "As you go into that house, give your greetings and wish it well.  
13. "Then if indeed that house is deserving, let come upon it your peace (that is: freedom from all the distresses that are experienced as the result of sin). But if it is not deserving, let your peace return to you."

Donderdag 4 Februarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Jesaja 25:1)
Here, U is my God! U sal ek verhoog; U Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JUSUS STUUR DIE TWAALF APOSTELS UIT:
(Matthéüs 10:5-13)
5. Jesus het die 'twaalf' uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: "Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie;
6. "Maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. 
7. "En gaan preek en sê: 'Die koninkryk van die hemele het naby gekom.'
8. "Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 
9. "Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; 
10. "Geen reissak vir die pad, of twee kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd.  
11. "En in watter stad julle ookal mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly dáár totdat julle vertrek. 
12. "En as julle die huis ingaan, groet dit;
13. "En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na 
julle terugkeer."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to pastor Matthew Hagee of John Hagee Ministries, for this very powerful statement. 

No comments:

Post a Comment