Monday, 18 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Do Not Judge. / BERGPREDIKASIE: Moenie Oordeel Nie.

Thursday 28 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 8:26)
But He said to them: "Why are you cowardly, you people of little faith?"
Then He got up and rebuked the winds and the sea, and it was dead calm. 

MESSAGE OF THE DAY:
DO NOT JUDGE:
(Matthew 7:1-6)
1. "Do not judge so that you will not be judged. 
2. "For by the standard you judge, you will be judged, and the measure you use will be the measure you receive.  
3. "Why do you see the speck of sawdust in your brother's eye, but fail to see the beam of wood in your own?
4. "Or how can you say to your brother: 'Let me remove the speck from your eye,' while there is a beam in your own?
5. "You hypocrite! First remove the beam from your own eye, and then you can see clearly to remove the speck from your brother's eye. 
6. "Do not give what is holy, to dogs or throw your pearls before pigs; orherwise they will trample them under their feet and turn around and tear you to pieces."

Donderdag 28 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéus 8:26)
En Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, kleingelowiges?" Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
MOENIE OORDEEL NIE:
(Matthéüs 7:1-6)
1. "Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. 
2. "Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. 
3. "En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
4. "Of hoe sal jy vir jou broeder sê: 'Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk? 
5. "Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. 
6. "Moenie wat heilig is aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai en julle verskeur nie."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Joel Osteen Ministries for this very true and powerful statement. 


1 comment: