Saturday, 2 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: MURDER BEGINS IN THE HEART. / DIE BERGREDE: MOORD BEGIN IN DIE HART.

Friday 15 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 6:19,20)
19. "Do not accumulate for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. 
20. "But accumulate for yourselves treasures in heaven, where moth and rust  do not destroy, and thieves do not break in and steal."

MESSAGE OF THE DAY:
THE SERMON ON THE MOUNT, Contd..
Murder begins in the heart. 
(Matthew 5:21-26)
21. "You have heard that it was said to an older generation: 'Do not murder,' and 'whoever murders will be subjected to judgement.' 
22. "But I say to you that anyone who is angry with a brother will be subjected to judgement. And whoever insults a brother will be brought before the council, and whoever says; 'Fool!' will be sent to fiery hell.   
23. "So then, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, 
24. "Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother and then come and present your gift.  
25. "Reach agreement quickly with your accuser while on the way to court, or he may hand you over to the judge, and the judge hand you over to the warden, and you will be thrown into prison. 
26. "I tell you the truth, you will never get out of there until you have paid the last penny!"

Vrydag 15 Januarie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 6:19,20)
19. "Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek rn steel nie. 
20. "Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE BERGPREDIKASIE Vervolg ...
Moord begin in die hart. 
(Matthéüs 5:21-26)
21. "Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: 'Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg.'
22. "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: 'Raka!' moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: 'Jou dwaas!' moet verantwoording doen in die helse vuur.    
23. "As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
24. "Laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. 
25. "Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty solank jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie.   
26. "Voorwaar Ek sê vir jou: Jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Beulah de Bruyn for this very relevant picture and illustration of John 14:6. Thank you also to Hefsibah Essa Strauss who kindly shared it on Face Book.  

No comments:

Post a Comment