Monday, 18 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Treasures in heaven. / BERGPREDIKASIE: Skatte in die hemel.

Monday 25 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 22:37,38)
37. Jesus said to him: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. 
38. "This is the first and the greatest commandment."

MESSAGE OF THE DAY:
TREASURES IN HEAVEN:
(Matthew 6:19-21)
19. "Do not accumulate for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. 
20. "But accumulate for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and thieves do not break in and steal. 
21. "For where your treasure is, there your heart will be also."

Maandag 25 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 22:37,38)
37. En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. 
38. "Dit is die eerste en groot gebod."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SKATTE IN DIE HEMEL: 
(Matthéüs 6:19-21)
19. "Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie;
20. "Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. 
21. "Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this encouraging and powerful statement. 

No comments:

Post a Comment