Wednesday, 27 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: The Narrow and Wide gates. / BERGPREDIKASIE: Die Nou en die Breë Poort.

Saturday 29 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Philippians 4:4)
Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice! 

MESSAGE OF THE DAY:
THE WIDE AND NARROW GATE:
(Matthew 7:13,14)
13. "Enter through the narrow gate, because the gate is wide and the way is spacious that leads to destruction, and there are many who enter through it.  
14. "But the way is narrow and the way is difficult that leads to life, and there are few who find it."

Saterdag 29 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Filippense 4:4) 
Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WYE EN DIE NOU POORT:
(Matthéüs 7:13,14)
13. "Gaan in deur die nou poort, want  breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. 
14. "Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Pastor John Hagee of John Hagee Ministries, for this comforting yet powerful statement. 

1 comment: