Saturday, 2 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: ADULTERY IN THE HEART. / DIE BERGPREDIKASIE: OWERSPEL IN DIE HART.

Weekend 16 & 17 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 3:11)
"I indeed baptize you with water unto repentance, but He Who is coming after me, is mightier than I, Whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire."

MESSAGE OF THE DAY:
SERMON ON THE MOUNT:
Adultery is in the heart. 
(Matthew 5:27-30)
27. "You have heard that it was said: 'Do not commit adultery.'
28. But I say to you that whoever looks at a woman to desire her, has already committed adultery with her in his 
heart. 
29. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away! It is better to lose one of your members, than to have your whole body thrown into hell. 
30. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away! It is better to lose one of your members, than to have your whole body go into hell. 

Naweek 16 & 17 Januarie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 3:11)
"Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
(Matthéüs 5:27-30)
27. "Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: 'Jy mag nie egbreek nie.'
28. "Maar Ek sê vir julle dan elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek gepleeg het."
29. "As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. 
30. "En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks for this powerful statement by whoever posted this on Face Book. 


1 comment: