Monday, 18 January 2016

THE WORKERS ARE FEW. / DIE WERKERS IS MIN.

Wednesday 3 February 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 21:22)
"If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer."
 
MESSAGE OF THE DAY:
THE WORKERS ARE FEW: 
(Matthew 9:35-38)
35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every kind of disease and sickness. 
36. When He saw the crowds, He had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 
37. Then Jesus said to His disciples: "The harvest is plentiful, but the workers are few.
38. "Ask the Lord of the harvest therefore, to send out workers into His harvest field." 

Woensdag 3 Februarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 21:22)
"En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE ARBEIDERS IS MIN:
(Matthéüs 5:35-38)
35. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en kwaal onder die volk genees. 
36. En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was - soos skape wat geen herder het nie. 
37. Toe sê Hy vir Sy dissipels: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. 
38. "Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in Sy oes mag uitstuur."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Elna Le Hanie for this powerful statement of faith, which she posted on Face Book. 
The illustration is excellent!

2 comments: