Wednesday, 27 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Build Your House on the Rock. / BERGPREDIKASIE: Bou Jou Huis op die Rots.

Monday 1 February 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Ephesians 1:2)
May grace (God's unmerited favour), and spiritual peace (which means peace with God, and harmony, unity, and undisturbedness) be yours from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 

MESSAGE OF THE DAY:
BUILD YOUR HOUSE ON THE ROCK:
(Matthew 7:24-29)
24. "So everyone who hears these words of Mine and acts upon them (obeying them) will be like a sensible (prudent, practical, wise) man who built his house upon the rock. 
25. "And the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had been founded on the rock.  
26. "And everyone who hears these words of Mine and does not do them, will be like a stupid (foolish) man who built his house upon the sand. 
27. "And the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell - and great and complete was the fall if it."
28. When Jesus had finished these saings (the Sermon on the Mount), the crowds were astonished and overwhelmed, with bewildered wonder at His teaching, 
29. For He was teaching as One Who had (and was) authority, and not as (did) the scribes. 

Maandag 1 Februarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Efesiërs 1:2)
Genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
BOU JOU HUIS OP DIE ROTS:
(Matthéüs 7:24-29)
24. "Elkeen dan, wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 
25. "En die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. 
26. "En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. 
27. "En die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval. En sy val was groot."
28. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor Sy leer. 
29. Want Hy het hulle geleer, soos Een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.  

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Hefsibah Essa Strauss for this beautiful background picture, that I could use for this Bible verse. 


No comments:

Post a Comment