Monday, 18 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Giving to the needy. / BERGPREDIKASIE: Gee aan die Behoeftiges.

Friday 22 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 9:37,38)
37. Then He said to His disciples: "The harvest is plentiful, but the workers are few. 
38. "Therefore ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest."

MESSAGE OF THE DAY:
DO GOOD TO PLEASE GOD:
(Matthew 6:1-4)
1. "Be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Otherwise you have no reward with your Father in heaven. 
2. "Thus, whenever you do charitable giving, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in synagogues and on streets, so that people will praise them. I tell you the truth, they have their reward. 
3. "But when you do your giving, do not let your left hand know what your right hand is doing,
4. "So that your gift may be in secret. And your Father Who sees in secret, will reward you."

Vrydag 22 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 9:37,38)
37. Toe sê Hy vir Sy disdipels: "Die oes is wel groot maar die arbeiders min. 
38. "Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in Sy oes mag stuur. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DOEN GOED OM GOD TE BEHAAG:
(Matthéüs 6:1-4)
1. "Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. 
2. "Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. 
3. "Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. 
4. "Sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Alabaster Quill for this amazing picture. Thank you also to Dinah Le Hanie for posting it on Face Book. 

No comments:

Post a Comment