Wednesday, 6 January 2016

THE TEMPTATION OF JESUS, Second section ... / DIE VERSOEKING VAN JESUS, Tweede gedeelte ..,

Thursday 7 January 2016.
WORD OF THE DAY:
(John 1:10,11)
10. He was in the world, and the world was created by Him, but the world did not recognize Him.  
11. He came to what was His own, but His own people did not receive Him. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE TEMPTATION OF JESUS, Second section ...
(Matthew 4:9-16)
9. And he said to Him: "I will give You all these things if You throw Yourself to the ground and worship me."
10. Then Jesus said to him: "Go away satan! For it is written: "You are to worship the Lord your God, and serve only Him."
11. Then the devil left Him, and angels came and began ministering to His needs. 
12. Now when Jesus heard that John had been imprisoned, He went into Galilee.  
13. While in Galilee, He moved from Nazareth to make His home in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali,  
14. So that what was spoken by Isaiah the prophet would be fulfilled:
15. "Land of Zebulun and land of Naphtali, the way by the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles -
16. "The people who sit in darkness have seen a great light, and on those who sit in the region and shadow of death, a light has dawned."

Donderdag 7 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG:
(Johannes 1:10,11)
10. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. 
11. Hy het na Sy eiendom gekom, en Sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VERSOEKING VAN JESUS, Tweede gedeelte ...
(Matthéüs 4:9-16)
9. En sê vir Hom: "Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid."
10. Toe sê Jesus vir hom: "Gaan weg, satan! Want daar is geskrywe: "Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
11. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien. 
12. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het Hy na Galiléa teruggegaan. 
13. En Hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaüm aan die see, in die gebied van Sébulon en Náftali, 
14. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het: 
15. Die land Sébulon en die land Náftali, na die see toe oorkant die Jordaan, Galiléa van die heidene -
16. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. 
 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks for this short but powerful prayer by Kenneth Copeland Ministries, which I found on Face Book


No comments:

Post a Comment