Monday, 18 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Go the Second mile ... / BERGPREDIKASIE; Gaan Die Ekstra myl ...

Wednesday 20 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Luke 11:34)
"Your eye is the lamp of your body. Therefore, when your eye is healthy,  your whole body is also full of light. But when your eye is diseased, your whole body also is full of darkness."

MESSAGE OF THE DAY:
GO THE EXTRA MILE:
(Matthew 5:38-42)
38. "You have heard that it was said: 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
39.  "But I say to you, do not resist the evildoer. But whoever strikes you on the right cheek, turn the other to him as well. 
40. "But if someone wants to sue you and to take your tunic, give him your coat also. 
41. "And if anyone forces you to go one mile, go with him two. 
42. "Give to the one who asks you, and do not reject the one who wants to borrow from you."

Woensdag 20 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
Lukas 11:34)
"Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GAAN DIE EKSTRA MYL:
38. "Julle het gehoor dat daar gesê is: 'Oog vir oog en tand vir tand.'
39. "Maar Ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. 
40. "En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry. 
41. "En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam. 
42. "Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Swit Prii for this short but very powerful prayer. Thank you also to Roüa Pienaar who posted this short prayer on Face Book. 
Indeed, His grace is new every morning, and is sufficient for us!


No comments:

Post a Comment