Wednesday, 27 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: You Will Know Them by Their Fruits. / BERGPREDIKASIE: Jy Sal Hulle Ken Deur Hulle Vrugte.

Sunday 31 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 10:30)
"But the very hairs of your head are all numbered."

MESSAGE OF THE DAY:
YOU WILL KNOW THEM BY THEIR FRUITS:
(Matthew 7:15-23)
15. "Watch out for the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are voracious wolves.  
16. "You will recognize them by their fruit. Grapes are not gathered from thorns, or figs from thistles, are they?
17. "In the same way, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 
18. "A good tree is not able to bear bad fruit, nor a bad tree to bear good fruit.  
19. "Every tree that does not bear good fruit, is cut down and thrown into the fire. 
20. "So then, you will recognize them by their fruit. 
21. "Not everyone who says to Me: 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven - only the one who does the will of my Father in heaven. 
22. "On that day, many will say to Me: 'Lord, Lord! Didn't I prophesy in Your Name, and in Your Name cast out demons, and do many powerful deeds?'
23. "Then I will declare to them: 'I never knew you. Go away from Me, you lawbreakers!'"

Sondag 31 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Matthéüs 10:30)
"En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JY SAL HULLE AAN HULLE VRUGTE KEN:
(Matthéüs 7:15-23)
15. "Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. 
16. "Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
17. "So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 
18. "'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. 
19. "Elke boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 
20. "So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  
21. "Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here,' sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is. 
22. "Baie sal in daardie dag vir My sê: 'Here, Here! Het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe, en in U Naam baie kragte gedoen nie?' 
23. "En dan sal Ek aan hulle sê: 'Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.'"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever posted this pic, to demonstrate the powerful truth from Psalm 91:4 on Face Book. 

No comments:

Post a Comment