Wednesday, 20 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Love your enemies. / BERGPREDIKASIE: Jy moet jou vyande liefhê.

Thursday 21 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 6:5-8)
5. "Whenever you pray, do not be like the hypocrates, because they love to pray while standing in synagogues and on street corners, so that people can see them.   
6. "But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father Who is in the secret place; and your Father Who sees in secret will reward you openly. 
7. "But when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think they will be heard for their many words. 
8. "Therefore do not be like them. For your Father knows the things you have need of, before you ask Him."

MESSAGE OF THE DAY:
LOVE YOUR ENEMIES:
(Matthew 5:43-48)
43. "You have heard that it was said: 'Love your neighbour and hate your enemy.'
44. "But I say to you: love your enemy and pray for those who persecute you,  
45. "So that you may be like your Father in heaven, since He causes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 
46. "For if you love those who love you, what reward do you have? Even the tax colllectors do the same, don't they?
47. "And if you only greet your brothers, what more do you do? Even the gentiles do the same, don't they?
48. "So then, be perfect as your heavenly Father is perfect."

Donderdag 21 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 6;6-8)
5. "En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. 
6. "Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. 
7. "En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle  deur hulle baie woorde verhoor sal word. 
8. "Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
WEES LIEF VIR JOU VYANDE:
(Matthéüs 5:43-48)
43. "Julle het gehoor dat daar gesê is: 'Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.'
44. "Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 
45. "Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat Sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 
46. "Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
47. "En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
48. "Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can.
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)  
Many thanks to Mark Brown for this true snd powerful statement. Thsnk you also to Sonja de Klerk who posted this in Face Book. 


No comments:

Post a Comment